You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه یکی از پویاترین دپارتمان های شرکت بوده و مستقیما تحت نظارت مدیریت شرکت فعالیت میکند. نوآوری جزیی از ماهیت این واحد بوده و به همین جهت  مدیریت شرکت آذراتصال در راستای رشد و توسعه همواره دیدگاه ویژه ای نسبت به این واحد داشته است. این واحد متشکل از چندین واحد از جمله طراحی محصول، مهندسی، بازرگانی، تولید و آموزش میباشد. تمامی فرآیند طراحی و نمونه سازی پروژه های جدید در این قسمت برنامه ریزی و مدیریت میشوند. پرسنل این واحد از مجرب ترین کارشناسان و متخصصین حوزه تولید بوده و قادر هستند به سرعت نیازهای مشتریان را تحلیل و بررسی کنند.