واحد بازرگانی

واحد بازرگانی مدیریت تمامی امور مرتبط به سفارشات ، تامین کنندگان و بازاریابی را بر عهده دارد . مذاکره و تامین قطعات از تامین کنندگان داخلی و خارجی با استانداردهای کیفی بالا ، ارتباط موثر با واحد های داخلی شرکت ، کسب رضایت مشتریان و خودروسازان، بازاریابی و تبلیغات و فروش محصولات در داخل و خارج در الویت فعالیت های این واحد قرار دارد.