واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه یکی از پویاترین قسمت های شرکت بوده و مستقیما تحت نظارت مدیریت شرکت فعالیت می کند . نوآوری جزوی از ماهیت این واحد بوده و به همین جهت مدیریت شرکت آذراتصال در راستای رشد و توسعه همواره دیدگاه ویژه ای نسبت به این واحد داشته است. این واحد متشکل از چندین واحد منجمله طراحی محصول ، مهندسی ، بازرگانی ، تولید و آموزش می باشد . تمای فرآیند طراحی و نمونه سازی پروژه های جدید در این قسمت برنامه ریزی و مدیریت می شوند . پرسنل این واحد از مجرب ترین کارشناس و متخصصین حوزه تولید بوده و قادر هستند به سرعت نیاز های مشتریان را تحلیل و بررسی کنند