واحد کنترل کیفیت

این واحد به عنوان اجرا کننده دستورالعمل ها و فرایند های طراحی شده در واحد تضمین کیفیت ، کلیه محصولات تولیدی شرکت رای تحت نظر دارد و بر اساس چک لیست های طراحی شده تولیدی تمام شده و یا در حین تولید و مونتاژ نهایی از خط تولید را مورد بازرسی قرار می دهند . لازم به ذکر است در برخی از قطعات تولیدی ایمنی و حساس فرایند کنترل بطور 100% بوده و قطعات بطور کامل تست می شوند . این واحد مجهز به دستگاه اندازه گیری 3 بعدی (cmm) دستگاه ترک یاب غیرمخرب (NDT) تجهیزات تست نشتی ، دستگاه تست استحکام دینامیکی ، دستگاه تست عملکرد و تست عمر و غیره می باشد .